Privacy policy

Privacy policy

Adatkezelési tájékoztató

a Musicum Laude mesterkurzus és énekversennyel egybekötött gálakoncerten résztevő, adatkezeléssel érintett személyek részére

 • Bevezető 

A Musicum Laude mesterkurzus és énekversennyel egybekötött gálakoncertet (a továbbiakban: Esemény) szervező COOPERA Művészeti Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja az érintettet (továbbiakban: Adatközlő) az Adatkezelő által végzett személyes adatkezelésről, a személyes adatok kezelése körében követett elvekről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az európai uniós és nemzeti adatvédelmi jogszabályokkal és ajánlásokkal összhangban, a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli. 

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a nyilatkozat tartalmát, de fenntartja magának a jogot a nyilatkozat megváltoztatására, feltéve, hogy a változásokról kellő időben értesíti az érintetteket.

2. Az Adatkezelő adatai

Név: COOPERA Művészeti Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 36. II. emelet, 5.

Cégjegyzékszám: 01 09 866928

Adószám: 13665726-2-42

Telefonszám: 0036307790505

E-mail: info@coopera.hu

3. Fogalmak 

A jelen tájékoztatóban használt további fogalmak értelmezése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak az irányadóak. 

4. A kezelt személyes adatok köre

 • név
 • email cím
 • lakcím (város)
 • korcsoport
 • telefonszám
 • vészhelyzet esetén értesítendő személy adatai: név, telefonszám

Felhívjuk az Adatközlő figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az Adatközlő kötelessége az érintett tájékoztatása az adatkezelés részleteiről, valamint hozzájárulásának beszerzése a fenti adatainak az Adatkezelőnek jelen Tájékoztatóban meghatározott célokból történő továbbításához.

5. Az adatkezelés célja

 • jelentkezés feldolgozása
 • jelentkezés módosítása
 • jelentkezés törlése
 • kapcsolattartás
 • támogató jellegű szolgáltatások biztosítása, ideértve a jelentkezéssel, az eseményekkel kapcsolatos előzetes és utólagos kérdések megválaszolása
 • kifejezett hozzájárulás esetén marketing tevékenységhez: további események, lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás

  6. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait a fenti 5. pontban meghatározott céltól függően, eltérő jogalapok alapján kezeli. A jelentkezés feldolgozása, módosítása, törlése, a támogató jellegű szolgáltatások biztosítása és a marketingtevékenység céljából folyó személyes adatkezelés esetén a jogalap az Adatközlő önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Az Adatközlővel való kapcsolattartás célából kezelt személyes adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelő üzletfolytonosság fenntartásához fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek f) pont).

7. Az adatkezelés során alkalmazott adatvédelmi alapelvek 

Az Adatkezelő az érintett személyes adatainak kezelése során az Általános adatvédelmi rendeletben foglalt alapelveknek megfelelően, elszámoltathatóan jár el, így az adatkezelési tevékenysége során biztosítja az adatkezelés 

  1. a jogszerűségét, tisztességes eljárását és átláthatóságát, 
  2. célhoz kötöttségét, 
  3. adattakarékosságát,
  4. pontosságát, 
  5. korlátozott tárolhatóságát, 
  6. integritását és bizalmas jellegét 

8. Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés konkrét céljának teljesüléséig illetve esetleges lehetetlenüléséig kezeli azzal, hogy egyes törvényi rendelkezésekből eredő kötelezettségek előírhatják a kezelt személyes adatok egyes kategóriáinak hosszabb időtartamig szóló megőrzését. 

A kezelt személyes adatok közül az Adatközlő nevét az Adatkezelő az adatkezelés céljának teljesülését (az Esemény lezajlása) vagy lehetetlenülését (az Esemény meghiúsulásáról szóló tájékoztatás) követő 5 évig őrizzük meg, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdése szerinti, szerződés teljesítésével kapcsolatos általános elévülési időnek megfelelően. A kezelt személyes adatok közül az Adatközlő email címét, telefonszámát az Adatkezelő kapcsolattartás céljából az Esemény lezajlását követő 2 évig kezeli.

A marketingtevékenységhez kifejezett hozzájárulást adó Adatközlők nevét, email címét az Adatkezelő addig kezeli, amíg az Adatközlő nem tiltakozik személyes adatai ilyen jellegű kezelése ellen, vagy nem kéri azok törlését.

 

9. Adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő a személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok betartása mellett kezeli és tárolja. A személyes adatok kezelése, feldolgozása és nyilvántartása során az Adatkezelő által igénybe vett és alkalmazott valamennyi elektronikus és papír alapú adat-nyilvántartási rendszer kizárólag az adatkezelésre jogosult személyek számára hozzáférhető.

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenység során valamennyi szükséges intézkedést megtesz, illetőleg valamennyi, az esetlegesen felmerülő kockázatok minimalizálása céljából elengedhetetlen technikai, szervezeti és szervezési és egyéb műszaki feltétellel rendelkezik, hogy a kezelt személyes adatok ne lehessenek jogellenes nyilvánosságra hozatal, jogosulatlan adattovábbítás és hozzáférés, módosítás, vagy megsemmisülés tárgyai. A fentiekkel összhangban az Adatkezelő által kezelt adatok sérthetetlensége és titkossága teljeskörűen biztosított.

10. Az Adatközlő érintett jogai 

Az Adatközlő az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint az adatkezelés korlátozását. 

A. Az érintett hozzáféréséhez való jogosultsága: 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, jogosult arra, hogy a következő információkról tájékoztatást kapjon: 

 • az adatkezelés céljairól, jogalapjáról; 
 • az Adatkezelő által kezelt, az érintettre vonatkozó személyes adatokról; 
 • azon címzettekről, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelő közli vagy közölni fogja; 
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról; 
 • a helyesbítésre, a törlésre, az adatkezelés korlátozására és a tiltakozásra vonatkozó jogosultságáról; 
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására vonatkozó jogosultságáról; 
 • a személyes adatok forrásáról (amennyiben a személyes adatokat nem az érintett bocsátotta az Adatkezelő rendelkezésére); 
 • az automatizált döntéshozatal tényéről, az ezzel kapcsolatos információkról, valamint arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár; 
 • az adatkezeléssel összefüggő további információkról. 

  B. Az érintett személyes adatainak helyesbítéshez való jogosultsága: 

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

C. Az érintett személyes adatainak törléséhez való jogosultsága: 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat ha az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés:

 • a GDPR-ban foglalt adatkezelésre vontakozó alapelvekkel ellentétes, 
 • célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához, 
 • törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy 
 • jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja, 
 • az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a felügyeleti hatóság, vagy a bíróság elrendelte. 

Az Adatkezelő nem köteles az érintett személyes adatainak törlésére, ha 

 • az adatkezelést jogszabály közérdeken alapuló célból rendelte el, 
 • az adatkezelés az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, 
 • valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos. 

  D. Az érintett adatkezelés korlátozásához való jogosultsága: 

Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében – az érintett kérelmére – az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az Adatkezelő a személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az alábbi esetekben kezelheti: 

 • az érintett hozzájárulásával, 
 • az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából, 
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, 
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, 
 • az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből. 

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

E. Az érintett adathordozhatósághoz való jogosultsága: 

Az Adatközlő jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha:

 • az adatkezelés önkéntes hozzájárulásán alapul; vagy
 • az adatkezelés a vele kötött szerződés teljesítésén alapul;

és az adatkezelés automatizált módon történik.

A fenti jogait elsősorban az info@coopera.hu email címre küldött megkeresés útján gyakorolhatja. Az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a megkereséstől számított egy hónapon belül megválaszolja megkeresését.

 

F. Direktmarketing tevékenységgel szembeni ellenvetés joga: 

Az Adatkezelő Adatközlőt célzó direktmarketing tevékenységével szemben, így az Adatkezelő további eseményeivel és hasonló lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatást tartalmazó hírleveléről az Adatközlő bármikor kezdeményezheti leiratkozását a hírlevelek alján található utasításokat követve (GDPR 21. cikk (2) bekezdés). 

 

11. Eljárási szabályok

Az Adatközlő érintetti a jogait írásban az Adatkezelő 2.) pontban megjelölt elérhetőségein keresztül gyakorolhatja.

Az Adatkezelő az Adatközlő által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb egy hónapon belül elbírálja és döntéséről az Adatközlőt írásban, vagy ha az Adatközlő a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Adatközlő érintetti jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az Adatközlő és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az Adatközlő személyének azonosításához kötött. 

 

12. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót az adatkezelési célok teljesítéséhez. 

 

13. Automatikus döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő az Adatközlő személyes adataival nem végez automatikus döntéshozatalt, sem profilalkotást az adatkezelés során. 

 

14. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

A. Adatvédelmi hatósági eljárás

Az Adatközlő a személyes adatainak Adatkezelő által történő kezelésével kapcsolatos panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz nyújthat be az alábbiak szerint:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
 • Telefon: 0613911400
 • Fax: 0613911410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

  B. Bírósághoz fordulás joga

Az Adatközlő az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet. Ebben az esetben az Adatközlő az állandó lakcíme/tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél, vagy a Fővárosi Törvényszéknél nyújthatja be a keresetét.

15. Az érintettek adatainak megismerésére jogosultak köre az Adatkezelő szervezetén belül 

Az Adatközlő személyes adataihoz az Adatkezelő azon munkavállalói férhetnek hozzá, akiknek a munkaköri feladatai közé tartozik az adatkezelés célját képező feladatok ellátása, ezáltal az érintett személyes adatainak kezelése (ügyvezető igazgató, operatív vezető, produkciós menedzser, projektmenedzser, pénzügyi vezető).

Musicum Laude